Устав организации

Затверджено
установчими зборами громадської
організації «Федерація гандболу Одеської області» 
Протокол №2
від 18 липня 2015 року

 

Додаток №2 
до протоколу №2 
установчих зборів засновників 
громадської організації 
«Федерація гандболу Одеської області»

 

 С Т А Т У Т

громадської організації
«Федерація гандболу Одеської області» (ФГО)

 

м. Одеса, 2015 р.

І. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.
 1. МФГ — Міжнародна федерація гандболу.
 2. ЄФГ — Європейська федерація гандболу.
 3. ФГУ — Федерація гандболу України.
 4. ФГО або Федерація — Федерація гандболу Одеської області.
 5. Конференція ФГО — вищий керівний орган ФГО.
 6. Президія ФГО — керівний орган ФГО, створений для оперативної роботи.

ІІ. НАЙМЕНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 Стаття 1. Найменування громадської організації.

 Офіційною назвою громадської організації  є:

            —           українською мовою:

повна назва – громадська організація «Федерація гандболу Одеської області»,

скорочена назва — ФГО;

—                      російською мовою:

полное название – общественная организация «Федерация гандбола Одесской области»,

сокращенное название — ФГО;

—                     англійською мовою:

full name – non-governmental organization «Odessa Regional Handball Federation»,

acronym – ORHF.

ІІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 2. Правова форма, повноваження, юридичний статус та місцезнаходження.

 1. Громадська організація «Федерація гандболу Одеської області» (далі – ФГО) є громадською організацією, створеною з метою розвитку гандболу у Одеській області відповідно до Законів України «Про громадські об’єднання» та «Про фізичну культуру і спорт» на засадах індивідуального членства. ФГО дотримується політичного та релігійного нейтралітету.
2. ФГО є неприбутковою організацією.
3. Правовою основою діяльності ФГО є Конституція України та чинне законодавство України, Статут ФГО, регламентні документи та рішення загального характеру, що приймаються ФГО у межах її статутних повноважень і є обов’язковими для всіх членів.
4. ФГО є юридичною особою і згідно з чинним законодавством України може від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов’язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському суді, мати майно на правах власності, мати самостійний баланс, відкривати рахунки в установах банків, мати печатки, бланки та штампи із своїм найменуванням та іншу символіку, зразки яких затверджуються Президією ФГО. Символіка ФГО реєструється у встановленому законодавством порядку.
5. ФГО має виключне право на використання своєї назви та символіки. Використання назви та символіки ФГО фізичними та юридичними особами, які не є членами ФГО, для цілей, не пов’язаних з діяльністю цього об’єднання, забороняється.
6. ФГО здійснює свою діяльність в тісній взаємодії з ФГУ, державними, громадськими та іншими організаціями на засадах незалежності та доброї волі в інтересах спорту і олімпійського руху.
7. ФГО визнає цілі та завдання ФГУ, керується в своїй діяльності документами зазначеної організації та приймає на себе зобов’язання дотримуватися обов’язків, передбачених останньою для обласних Федерацій – членів  ФГУ.
8. ФГО створюється i діє на основі добровільності, рівноправності її членів (учасників), самоврядування, законності та гласності. ФГО вільна у виборі напрямків своєї діяльності. Обмеження діяльності ФГО може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.
9. В своїй діяльності ФГО керується принципами гуманізму, верховенства права, визнання пріоритету загальнолюдських цінностей, прав та свобод людини i громадянина.
10. Всі основні питання діяльності ФГО вирішуються на Конференції ФГО за участю  всіх членів або представників членів ФГО.
11. ФГО відповідно до законодавства України регулярно обнародує всі основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати.
12. На штатних працівників ФГО поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення i соціальне страхування.
13. Територією дії ФГО є Одеська область.
14. Місцезнаходженням ФГО є: 65012, м.Одеса, 2-й Куликовський провулок, будинок 2а.

За цією адресою знаходяться керівні органи ФГО. Президія ФГО відповідно до чинного законодавства може змінювати і визначати офіційну адресу ФГО з обов’язковим повідомленням про такі зміни членів ФГО.

Стаття 3. Мета(цілі) та напрямки діяльності ФГО.

1. ФГО утворюється i діє з метою сприяння розвитку в Одеській області гандболу (в т.ч. міні-гандболу, пляжного гандболу) як виду спорту, а також задоволення та захисту законних соціальних, економічних, спортивних інтересів своїх членів, забезпечення зростання ролі фізичної культури i спорту у всебічному розвитку особистості, зміцненню здоров’я, формуванню здорового способу життя.
2. Цілі ФГО:
2.1. вирішення питань, що стосуються розвитку гандболу в Одеській області на засадах демократичного управління, організації взаємодії і співробітництва громадян і організацій, зацікавлених у розвитку гандболу в Одеській області і в Україні на принципах миру, взаєморозуміння та Чесної гри, без дискримінації за політичними міркуваннями, ознаками статі, віросповідання та раси;
2.2. розвиток системи пропаганди і популяризації гандболу (в т.ч. міні-гандболу, пляжного гандболу);
2.3. здійснення інших заходів, спрямованих на популяризацію гандболу.
3. Основні напрямки діяльності ФГО:
3.1. сприяння у розробці програми розвитку гандболу в області та надання практичної, організаційної та методичної допомоги в організації та створенні гандбольних секцій та філій;
3.2. сприяння вдосконаленню системи підготовки висококваліфікованих спортсменів, тренерів та суддів з гандболу, в тому числі шляхом підвищення їхньої кваліфікації;
3.3. сприяння організації та забезпечення виступів спортсменів області, членів ФГО на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях з гандболу;
3.4. сприяння налагодженню і розвитку співробітництва, плідної взаємодії та взаєморозуміння між ФГО та ФГУ;
3.5. запобігання усім методам або практичним діям, що можуть поставити під загрозу чесне проведення змагань або спричинити зловживання у гандболі;
3.6. надання правової і соціальної допомоги членам ФГО: гравцям, тренерам та іншим фахівцям з гандболу, виявлення турботи про ветеранів гандболу;
3.7. сприяння поширенню інформації про гандбол в області (у т.ч. про діяльність ФГО) та обміну досвідом в цій сфері, зокрема, шляхом видання інформаційних бюлетенів для розповсюдження серед членів ФГО, засобів масової інформації, мережі Інтернет тощо;
3.8. розвиток та зміцнення зв’язків з регіональними, національними Федераціями, асоціаціями та об’єднаннями.
4. Для досягнення мети, реалізації цілей та виконання завдань, передбачених цим Статутом, Федерація має право:
4.1. самостійно розв’язувати всі питання, що стосуються її діяльності з будь-якими державними органами, установами, підприємствами, організаціями і громадянами;
 4.2.  засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей ФГО;
4.3. організовувати за попередніми заявками гандбольних секцій закупівлю фізкультурно-спортивного спорядження та виготовлення рекламних плакатів та символіки;
4.4. брати участь в організації та проведенні наукових досліджень у галузі спорту, зокрема гандболу;
4.5. сприяти вдосконаленню системи соціального захисту спортсменів, тренерів, ветеранів гандболу;
4.6. набувати та реалізовувати будь-які інші права, що не суперечать законодавству України.

ІV. ЧЛЕНСТВО У ФГО.
Стаття 4. Членство,  порядок набуття та припинення членства в ФГО.

1. Членство у ФГО є фіксованим та індивідуальним.
2. Індивідуальними членами ФГО можуть бути громадяни України, які досягли 14-річного віку, іноземні громадяни та особи без громадянства, які визнають Статут ФГО та беруть участь в діяльності гандбольних секцій.
3. Прийом індивідуальних членів здійснюється Президією ФГО на основі поданої заяви.
4. Почесними членами ФГО  можуть бути громадяни України, що зробили значний внесок у розвиток гандболу  в області. Рішення про присвоєння статусу «Почесний член ФГО» приймається Президією ФГО.
5. Члени ФГО можуть припинити членство в ФГО за власним бажанням. Припинення членства в ФГО відбувається після повідомлення про це на засіданні Президії ФГО.
6. Члени ФГО можуть бути виключені за порушення Статуту ФГО. Виключення з Федерації здійснює Президія ФГО.

Стаття 5. Права та обов’язки членів ФГО.

1. Члени ФГО користуються правами, які надаються чинним Статутом, регламентами та рішеннями, прийнятими органами ФГО відповідно до нього, а саме:
1.1. брати участь, у тому числі через своїх делегатів та представників, в обранні керівних органів, висувати кандидатури, бути обраними  до складу органів управління  ФГО;
1.2. брати участь в управлінні ФГО через обраних за їх участю членів керівних  органів ФГО;
1.3. отримувати повну і достовірну інформацію щодо діяльності ФГО;
1.4. вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності ФГО та її органів;
1.5. брати участь у спортивних, навчальних, методичних заходах, семінарах та конференціях, що проводяться ФГО, в порядку, визначеному регламентними документами ФГО;
1.6. користуватися підтримкою ФГО у діяльності, що відповідає статутній меті ФГО;
1.7. користуватись правовим та соціальним захистом своїх прав і законних інтересів з боку ФГО;
1.8. оскаржувати будь-які рішення, дії або бездіяльність Президії ФГО, голови ФГО або будь-якої іншої посадової особи або органу ФГО відповідно до положень даного Статуту;
1.9. виходити із складу членів ФГО.
2. Члени ФГО зобов’язані:
2.1. активно сприяти розвитку гандболу в Україні, реалізації політики ФГУ та ФГО в сфері гандболу, налагодженню дружніх стосунків між особами, організаціями, колективами області та України, що діють у зазначеній сфері;
2.2. співпрацювати з ФГО в усіх питаннях щодо організації змагань та гандболу взагалі;
2.3. підтримувати авторитет ФГО та ФГУ, не вчинити дій, які суперечили б їх статутним цілям;
2.4. дотримуватися Статутів ФГО та ФГУ, а також регламентів і рішень, ухвалених керівними органами ФГО та ФГУ в межах їх компетенції; дотримуватись вимог МФГ, ЄФГ та виконувати Статути і регламентні директиви та рішення їх органів щодо Правил гри у гандбол;
2.5. забезпечувати дотримання Статутів і регламентних документів ФГО, ФГУ, МФГ, ЄФГ всіма особами, які є їх членами (командами, гравцями, тренерами, офіційними особами, іншими фахівцями з гандболу);
2.6. дотримуватися принципів поваги, чесності, справедливості і спортивної майстерності та принципів Чесної гри; включати ці принципи до своїх Статутів, а також слідкувати за їх дотриманням клубами, гравцями та офіційними особами;
2.7. дотримуватися дисциплінарних вимог та правил вирішення суперечливих питань, передбачених регламентними документами ФГО, ФГУ, МФГ та ЄФГ;
2.8. належним чином здійснювати надані керівними органами ФГО повноваження;
2.9. виконувати рішення керівних органів ФГО;
2.10. своєчасно сплачувати членські та вступні внески;
2.11. сприяти розвитку спортивної інфраструктури для розвитку гандболу у відповідному регіоні або галузі.
3. ФГО приймає всі рішення, в тому числі стосовно членства в ФГУ, незалежно від будь-якого зовнішнього впливу. Це зобов’язання діє незалежно від організаційної структури та форми власності будь-якого клубу.

Стаття 6. Порядок оскарження будь-які рішень, дій або бездіяльності членів

         ФГО, посадових осіб, керівних, контролюючих або робочих органів ФГО. 

 1. Будь-які дії, рішення або бездіяльність членів ФГО, посадових осіб, керівних, або робочих органів ФГО можуть бути оскаржені будь-яким членом ФГО відповідно до цього Статуту, положень статутних документів МФГ, ЄФГ та ФГУ та законодавства.
 2. Будь-які рішення, дії або бездіяльність члена ФГО або посадової особи ФГО можуть бути оскаржені у відповідному керівному, контролюючому або робочому органі ФГО.
 3. Будь-які рішення, дії або бездіяльність керівних, контролюючих або робочих органів ФГО можуть бути оскаржені як безпосередньо до органу, який вчинив відповідне рішення, дію або бездіяльність, так і до вищестоящого  органу ФГО.
 4. Порядок та терміни розгляду скарг членів ФГО встановлюється Конференцією ФГО відповідно до законодавства.

V. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦІЇ.

Стаття 7. Конференція ФГО.

           1. Вищим керівним органом ФГО є Конференція ФГО, засідання якої скликається не менш як один раз у чотири роки. Позачергова Конференція ФГО скликається на вимогу не менше однієї десятої членів ФГО або за рішенням Президії ФГО.

            2. Конференція є  правомочною за наявності не менше половини обраних делегатів, рішення на її засіданні приймаються простою більшістю голосів, якщо інше не встановлено Статутом ФГО та законодавством.

            3. Виключно Конференція ФГО:

            — вносить зміни та доповнення до Статуту ФГО,

            — обирає голову Федерації гандболу Одеської області строком на чотири роки, заслуховує звіти про його діяльність;

            — за поданням голови ФГО встановлює чисельність та обирає строком на 4 роки заступників голови та призначає відповідального секретаря ФГО;

            — за поданням голови ФГО строком на 4 роки встановлює кількісний склад та обирає Президію ФГО;

            — обирає голову та членів ревізійної комісії, заслуховує її звіти;

            — приймає програму та визначає основні напрямки роботи ФГО;

            — розглядає звіти голови ФГО і ревізійної комісії;

            — в разі необхідності заслуховує звіти будь-яких посадових осіб або робочих органів ФГО, приймає рішення про дострокове припинення повноважень будь-яких посадових осіб ФГО або про ліквідацію робочого органу;

            — приймає рішення про порядок створення установ, підприємств та організацій  із статусом юридичної особи;

            — визначає розміри вступних та членських внесків, встановлює порядок та строки їх сплати;

            — встановлює порядок та терміни розгляду скарг членів ФГО, розглядає скарги членів ФГО на будь-які рішення, дії або бездіяльність Президії ФГО, голови ФГО або будь-якої іншої посадової особи або органу ФГО, приймає рішення по суті;

            — в порядку встановленому цим Статутом та законодавством приймає рішення щодо припинення діяльності або реорганізації Федерації;

            — в порядку встановленому законодавством приймає рішення про управління майном ФГО, у разі необхідності може передавати окремі функції щодо господарського управління майном ФГО Президії ФГО в межах та порядку, встановлених законодавством.

            4. Конференція ФГО має також право приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності ФГО, якщо це не суперечить чинному законодавству.

            5. Будь-які дії або бездіяльність Президії ФГО, голови ФГО, іншої посадової особи, контролюючого або робочого органу ФГО можуть бути оскаржені будь-яким членом ФГО відповідно до цього Статуту.

            6. Порядок скликання та проведення чергової або позачергової Конференції визначається Президією ФГО та цим Статутом.

 

Стаття 8. Президія та робочі органи ФГО.

 1. Президія ФГО є постійно діючим керівним органом ФГО в період між Конференціями ФГО. Засідання Президії ФГО проводяться не менше ніж один раз на півроку. Строк повноважень Президії ФГО 4 роки.
 2. Президія ФГО приймає рішення з усіх питань, що не входять до виключної компетенції Конференції ФГО.
 3. Кількісний склад Президії ФГО встановлюється Конференцією ФГО. До складу Президії ФГО за посадою входять голова ФГО та його заступники.
 4. Засідання Президії скликається головою ФГО або за дорученням Голови ФГО одним з його заступників і є правомочним за присутності не менше половини членів Президії ФГО.
 5. Рішення Президії ФГО приймається простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ФГО.
 6. Президія ФГО:

      — може утворювати робочі органи ФГО: тренерську раду, колегію суддів, раду ветеранів гандболу, спортивно-технічний комітет, комітет з організації та проведення змагань, комітет з пляжного гандболу, комітет з студентського гандболу, комітет з  розвитку дитячого-юнацького гандболу тощо, які діють на основі Положень, затверджених Головою ФГО;

      — приймає рішення щодо прийому до ФГО або виходу з неї індивідуальних членів ФГО та про присвоєння статусу почесного члену ФГО;

      — встановлює порядок скликання та проведення чергової та позачергової Конференції ФГО, норми представництва та порядок обрання делегатів на Конференцію ФГО. Президія ФГО скликає чергові та позачергові Конференціє ФГО;

      — відповідно до законодавства приймає рішення про утворення, затвердження відповідного положення або закриття відокремлених підрозділів ФГО;

      — розглядає скарги на будь-які рішення, дії або бездіяльність членів ФГО, посадових осіб ФГО або робочих органів ФГО;

      — здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та рішеннями Конференцій ФГО.

Стаття 9. Голова ФГО, заступники голови та відповідальний секретар ФГО.

1. Голова ФГО:

            — очолює Президію ФГО;

            — є розпорядником коштів, майном ФГО в межах повноважень, наданих йому Конференцією ФГО;

            — підписує від імені ФГО угоди, фінансові та інші документи, відкриває та закриває рахунки в банківських установах, без довіреності представляє ФГО у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, іншими особами, має право першого підпису, право приймати та звільняти штатних працівників ФГО, в межах своїх повноважень видавати накази, розпорядження, інструкції тощо;

            — несе відповідальність за фінансову діяльність, розподіл і використання коштів та матеріальних ресурсів;

            — вносить пропозиції на Конференцію ФГО щодо обрання заступників голови та призначення відповідального секретаря ФГО;

            — затверджує Положення про робочі органи при Президії ФГО та Положення про гандбольні секції в районах та містах області;

            — організовує діяльність гандбольних секцій;

            — звітує про свою діяльність у встановлені Конференцією ФГО терміни;

            — виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом та законодавством.

 1. Голова має право делегувати частину своїх повноважень заступникам голови ФГО.

3. Заступники голови ФГО займаються питаннями організації спортивно-масової роботи у Одеській області та забезпеченням гандбольних секцій фізкультурно-спортивним спорядженням. В разі неможливості виконання своїх обов’язків головою ФГО його повноваження виконує один з заступників голови за рішенням Президії ФГО.

4. Відповідальний секретар:

— веде робочу документацію ФГО і протокольну частину;

— забезпечує підготовку документів для розгляду на Конференціях та засіданнях Президії ФГО;

— виконує інші доручення голови ФГО та його заступників;

— виконує інші повноваження, передбачені цим Статутом.

Стаття 10. Відокремлені підрозділи ФГО.

 1. ФГО може мати відокремлені підрозділи, які утворюються та закриваються за рішенням Президії ФГО.
 2.  Відокремлені підрозділи ФГО  не є юридичними особами, крім випадків, передбачених законодавством.
 3. Відокремлені підрозділи громадського об’єднання утворюються та здійснюють свою діяльність на основі Статуту ФГО.
 4. Відокремлені підрозділи ФГО можуть мати своє положення, яке затверджується Президією ФГО. Положення про відокремлений підрозділ ФГО містить інформацію про найменування відокремленого підрозділу, назву керівних (та в разі потреби контролюючих) органів, порядок обрання (призначення), строк повноважень, перелік повноважень керівних (та в разі потреби контролюючих) органів. Положення про відокремлений підрозділ громадського об’єднання не може суперечити законодавству  та Статуту ФГО.
  1. До компетенції відокремлених осередків відносяться:

— сприяння досягненню статутних цілей та основних напрямків діяльності ФГО;

— всебічна популяризація дій, цілей та ідей ФГО відповідно до цього Статуту та Положень відповідних відокремлених підрозділів;

— надання органам управління ФГО оперативної інформації та пропозицій щодо практичного застосування програм розвитку гандболу;

— виконання інших повноважень, віднесених до їх компетенції Конференцією та Президією ФГО в межах, що не суперечить цьому Статуту та законодавству.

 1. Відомості про утворення або закриття відокремленого підрозділу ФГО подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації відповідно до вимог законодавства.

VI. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

Стаття 11. Порядок формування та повноваження Ревізійної комісії. 

1. Контроль за діяльністю ФГО здійснюється Ревізійною комісією ФГО, яка підзвітна Конференції ФГО i подає їй на затвердження результати проведених нею перевірок.

2. Ревізійна комісія обирається Конференцією ФГО з числа членів ФГО терміном на 4 роки. Кількісний та персональний склад ревізійної комісії визначається Конференцією ФГО. Посадовими особами Ревізійної комісії не можуть бути члени інших керівних органів ФГО.

3. Перевірки проводяться Ревізійною комісією за дорученням Конференції ФГО, Президії ФГО, за власною ініціативою або на вимогу не менше, ніж однієї десятої членів ФГО. За результатами перевірок Ревізійна комісія складає висновки за щорічними звітами та балансами і подає їх на розгляд Президії ФГО.

4. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб ФГО та її членів надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, а також особистих пояснень.

5. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергової Конференції або засідання Президії ФГО, якщо виникла загроза принциповим інтересам ФГО або її членів, або були виявлені зловживання з боку посадових осіб ФГО.

6. З метою реалізації своїх повноважень Ревізійна комісія в межах виділених  коштів може залучати незалежні аудиторські організації та аудиторів.

7. Засідання Ревізійної комісії відбуваються не менше одного разу на рік.

8. Ревізійна комісія звітує про свою діяльність на Конференціях ФГО.

VІI. ВЛАСНІСТЬ ТА ФІНАНСОВО — ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Стаття 12. Власність, кошти та майно.

1. Відповідно до чинного законодавства ФГО може мати у власності кошти та майно, необхідні для здійснення своєї статутної діяльності.

2. ФГО може набувати право власності на:

2.1. кошти та майно, передане членами ФГО або державою у встановленому порядку;

2.2. добровільні пожертвування та безповоротну фінансову допомогу у вигляді майна та коштів громадян, підприємств, установ і організацій, інших юридичних та фізичних осіб;

2.3. майно, придбане за рахунок власних коштів;

2.4. майно та кошти, придбані в результаті діяльності створених ФГО установ, організацій та підприємств.

3. Постійним джерелом формування власних коштів ФГО є:

3.1. безповоротна фінансова допомога та добровільні пожертвування;

3.2. членські та вступні внески;

3.3.. інші не заборонені законодавством джерела.

4. Власністю ФГО можуть бути будівлі, споруди, житловий фонд, інтелектуальна власність, інше рухоме та нерухоме майно, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та будь-яке майно, необхідне для матеріального забезпечення статутної діяльності ФГО, не вилучене з цивільного обігу і не обмежене у використанні.

5. ФГО самостійно і незалежно:

5.1. здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном через її найвищий керівний орган – Конференцією ФГО або через інші органи ФГУ в межах їх статутних повноважень;

5.2. має право в установленому порядку засновувати підприємства, установи, організації, необхідні для виконання статутних цілей, в тому числі засоби масової інформації;

5.3. відповідно до цього ФГО має право на майно та кошти, набуті в результаті фінансово-господарської й іншої діяльності створених нею установ, організацій та підприємств із статусом юридичної особи.

6. Набуті у власність кошти та інше майно ФГО має право витрачати на:

            — реалізацію регіональних спортивних програм ФГО;

            — проведення обласних ліг, чемпіонатів області, Кубків, інших змагань та заходів;

            — проведення конференцій, семінарів, нарад та організацію інших заходів ФГО відповідно до Статуту;

            — утримання виконавчих, контролюючих та робочих органів ФГО;

            — розвиток матеріально-технічної бази гандболу;

            — видання друкарської продукції (методичної літератури, регламентуючих документів, програм), виготовлення таблиць, тиражування відеопродукції та ін.;

            — виготовлення сувенірної продукції, атрибутики ФГО;

            — соціально-правовий захист спортсменів, спортсменів-інвалидів, фахівців, ветеранів гандболу;

            — заохочення осіб, які внесли значний внесок в реалізацію цілей і завдань ФГО;

            — організацію та проведення навчально-тренувальних зборів збірних команд Одеської області з гандболу всіх вікових категорій, забезпечення участі цих команд у товариських та офіційних міжнародних змаганнях;

            — всебічну фінансову підтримку спортивних організацій інвалідів, організацій дитячо-юнацького спорту;

            — організацію і проведення інформаційного забезпечення та пропагування гандболу, обласних, національних та міжнародних змагань з гандболу;

            — забезпечення організаційних і фінансових можливостей зацікавлених організацій, установ, фондів тощо в організації та проведенні різноманітних фізкультурно-оздоровчих заходів, спортивних свят, міжнародних і національних змагань з гандболу;

            — інші цілі, передбачені Статутом.

7. Кошти та майно ФГО (у т. ч. під час її ліквідації) не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються лише для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду спрямовуються в доход держави.

8. ФГО регулярно обнародує свої основні документи, склад керівництва, дані про джерела фінансування та витрати в установленому законодавством порядку.

Стаття 13. Майнові права інтелектуальної власності та їх реалізація.

1. ФГО в межах чинного законодавства використовує усі права, що їй належать повністю або частково, разом із третіми особами, такі як майнові права будь-якого типу, права на інтелектуальну власність і права на аудіовізуальне мовлення та радіопередачі з використанням носіїв зображення і даних будь-якого виду, включаючи всі засоби передачі комп’ютерних зображень, із звуком чи без нього, такі як Інтернет, он-лайнові послуги тощо, незалежно від того, існують вони зараз чи ні. Це включає створення, копіювання, розповсюдження та трансляцію зображення, звуку або носії даних будь-якого виду, що здійснюється самою ФГО або разом з третіми особами.

2. З цією метою ФГО сама або разом з третіми особами має право створювати установи, підприємства та організації.

3. Президія ФГО видає положення, що визначають порядок здійснення цих прав.

Стаття 14. Кошторис надходжень та витрат.

1. Кошторис надходжень та витрат ФГО складається на кожний фінансовий рік та за поданням Голови ФГО та затверджується Президією ФГО.

2. Непередбачені витрати розглядаються та затверджуються Президією Федерації.

Стаття 15. Фінансовий рік.

1.Фінансовий рік ФГО починається 1 січня і закінчується 31 грудня. ФГО веде бухгалтерський облік і звітність відповідно до чинного законодавства України.

VІІI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

Стаття 16. Внесення змін i доповнень до Статуту. 

1. Внесення змін та доповнень до Статуту приймається не менш ніж 3/4 голосів делегатів Конференції ФГО, про що повідомляються члени ФГО та державний орган, який відповідно до законодавства реєструє такі зміни і доповнення. 

Стаття 17. Припинення діяльності ФГО. 

1. Припинення діяльності ФГО відбувається у формі реорганізації або ліквідації (саморозпуску, примусового розпуску).

2. Припинення діяльності ФГО здійснюється тільки за рішенням 3/4 від загального складу делегатів Конференції ФГО або за рішенням суду.

3. Реорганізація відбувається за рішенням Конференції ФГО. У випадку реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до правонаступника.

4. У випадку реорганізації реєстрація новоутвореного об’єднання здійснюється відповідно до чинного законодавства.

5. Для вирішення всіх питань, пов’язаних з ліквідацією, Конференцією ФГО утворюється ліквідаційна комісія, що діє в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6. За жодних обставин розподіл майна ФГО між її членами не проводиться, будь-яка резолюція з цього приводу не має сили. За рішенням Конференції ФГО кошти та майно можуть бути передані іншим Федераціям для виконання статутних завдань або на благодійні цілі.

Стаття 18. Набуття чинності Статуту.

 1. Цей Статут набуває чинності після затвердження установчими зборами Федерації гандболу Одеської області та з моменту  державної реєстрації ФГО